Polityka prywatności strony internetowej eventport.pl

Informacje ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową eventport.pl (dalej: „Strona”) oraz wypełniających formularz kontaktowy umieszczony na Stronie (dalej: „Użytkownik”).
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) jak również wykorzystującym pliki typu cookies jest EVENT PORT Marcin Świerczyński, 62-081 Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 104, NIP 7770042624, zwana dalej „Administratorem”.
 4. W celu kontaktu dotyczącego danych osobowych prosimy o napisanie do nas wiadomości e-mail na adres biuro@eventport.pl lub przesłanie listu tradycyjnego na adres: 62-081 Przeźmierowo, ul. Ogrodowa 104, z dopiskiem „Dane osobowe”.

Zakres i cel zbieranych danych oraz czas ich przetwarzania

 1. Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników zbieranych w celu:
  • nawiązania kontaktu z Użytkownikiem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu),
  • tworzenia raportów i analiz na potrzeby Administratora dotyczących funkcjonowania Strony, w tym statystyk oglądalności podstron w szczególności publikowanych na Stronie artykułów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony w szczególności poprzez rozpoznanie urządzenia Użytkownika (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W celu nawiązania kontaktu z Użytkownikiem Administrator zbiera następujące dane: imię, nazwisko/nazwa Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz treść zapytania (w postaci wysłanej do Administratora wiadomości e-mail lub/i zapytania z formularza kontaktowego umieszczonego na Stronie).
 3. Administrator oświadcza, że podanie danych wskazanych w punkcie 2 powyżej jest dobrowolne, jednak konieczne w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.
 5. Administrator informuje, że podczas korzystania ze Strony dane dotyczące Użytkownika zbierane są również automatycznie. Dane te mogą być zbierane w logach systemowych Strony, przez pliki cookies (polityka plików cookies znajduje się TUTAJ).

Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 2. Administrator oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych Użytkownika lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 28 RODO, z podmiotami świadczącymi na rzecz Administratora usługi hostingu oraz biura sprzedaży nieruchomości.
 3. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w zakresie przewidzianym przepisami RODO) każdy Użytkownik ma:
  • prawo dostępu do swoich danych i otrzymywania ich kopii;
  • prawo do sprostowania swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”);
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę; 
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że Administrator przetwarza dane niezgodnie z przepisami prawa. 
 2. W celu realizacji praw o których mowa w ust. 1 powyżej należy wysłać wiadomość e-mail na adres biuro@eventport.pl w tytule wpisując: „dane osobowe”.
 3. W przypadku, gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne) Użytkownikowi, który wyraził powyższą zgodę przysługuje prawo jej cofnięcia. W tym celu należy: wysłać e-mail na adres biuro@eventport.pl, wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.
 4. Jeżeli Użytkownik umieszcza w formularzu kontaktowym Strony jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

 

Informacje uzupełniające

 1. Informujemy, iż w oparciu o dane osobowe Użytkownika Administrator nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji. 
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 3. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od strony eventport.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez eventport.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.